SASTANAK NADZORNOG ODBORA KOSOVSKE AGENCIJE ZA UPOREĐIVANJE I VERIFIKACIJU IMOVINE

"

Pod organizacijom gđe. Afërdita Beka Arifaj, direktorke Izvršnog sekretarijata Kosovske
agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine (KAUVI), Nadzorni Odbor Agencije je zasedao
27. marta 2024. godine. Na ovom zasedanju, Nadzorni Odbor je jednoglasno usvojio tačke
dnevnog reda koje su bile za usvajanje, između ostalog, i Godišnji Izveštaj KAUVI-a za 2023.
godinu, koji se prosleđuje Skupštini Republike Kosovo.
Nadzorni Odbor je upoznat i sa novom organizacionom šemom KAUVI-a, koja je prethodno
dobila potrebne saglasnosti nadležnih ministarstava i institucija, propisane zakonom.
Gđa. Beka Arifaj. takođe je obavestila Nadzorni Odbor o trenutnom radu i procesima koji se
odvijaju u okviru KAUVI-a, uključujući ponovno aktiviranje upravaljanja imovinom i sprovođenje
programa dobrovoljnog zakupa, neformalnosti i drugih procesa. Slučajevi dogovora putem
posredovanja ocenjeni su kao uspešne aktivnosti.