×

ZA KOSOVSKU AGENCIJU ZA UPOREĐIVANJE I VERIFIKACIJU IMOVINE

Postojeći pravni osnov koji reguliše rad Agencije

Kosovska agencija za poređenje i verifikaciju imovine (AKKVP) je osnovana uz usvajanje od strane Skupštine Republike Kosovo 9. juna 2016. godine Zakona 05/L-010 o Kosovskoj agenciji za upoređivanje i verifikaciju imovine, koji je ušao u stupio na snagu novembra 2016. godine, izmenjen i dopunjen Zakonom 08/L-052, koji je stupio na snagu 26. januara 2023. godine. AKKP je nezavisna agencija osnovana u skladu sa članom 142. Ustava Republike Kosovo, koja ima mandat da prihvati, uporedi i preko Komisije za verifikaciju i poravnanje imovine (KVVP) reši praznine i nedoslednosti između originalnih katastarskih dokumenata koje su srpske vlasti primile na Kosovu pre juna 1999. godine i aktuelnih katastarskih dokumenata u Republici Kosovo, za imovinu privatne nekretnine, uključujući poljoprivrednu imovinu i privatnu komercijalnu imovinu, kao i prihvatanje potraživanja neospornih i legitimnih imovinskih prava koja su neformalno preneta između strana pre 24. marta 1999. godine, čiji je formalni prenos zabranjen diskriminatornim zakonodavstvom ili za koji su dokumenti potrebni za upis u katastarski sistem Kosova ne postoje.

Prelazni period sa KPA na AKKVP

Osnivanjem AKVP-a, KPA je prestala da postoji. Prema Zakonu o AKKPPA, pored datog novog mandata, Agenciji će biti data sva ovlašćenja KAP-a, uključujući budžet, ugovorne obaveze i fizičku imovinu. Dakle, stupanjem na snagu zakona, Agencija je ušla u tranzicionu fazu i u tom pogledu vredi napomenuti da je Agencija odavno započela razne pripremne, planske i evaluacione aktivnosti. Dakle, stupanjem na snagu zakona Agencija je spremna za početak sprovođenja svog mandata, čime je preduzela mnoge radnje kako u pogledu priprema za sprovođenje novog mandata, tako i u ispunjavanju svih obaveza koje proizilaze iz zakon gore pomenutog. Neke od ovih akcija su završene, a neke su još u toku. Za sva pitanja koja zavise od Agencije procenjujemo da se aktivnosti za proces tranzicije ispunjavaju kako je planirano.

×

Mandata

Kao rezultat razgovora između Kosova i Srbije, postignut je dogovor o vraćanju raseljenih katastarskih podataka koje su srpske vlasti preuzele 1999. godine. Sastavni element ovog sporazuma bilo je osnivanje Agencije koja će sprovoditi . Tako je Skupština Kosova 9. juna 2016. godine usvojila zakon o Kosovskoj agenciji za upoređivanje i verifikaciju imovine (AKVP). U međuvremenu, Zakon, koji je inicirala Poslanička grupa „Srpska lista“, bio je predmet žalbe Ustavnom sudu Kosova. Tokom perioda razmatranja u Sudu obustavljen je postupak donošenja ovog zakona od strane predsednika i njegovog stupanja na snagu. Ustavni sud je svojom odlukom od 25. oktobra 2016. godine proglasio žalbu neprihvatljivom, čime je otvoren put donošenju zakona od strane predsednika i njegovom stupanju na snagu u novembru 2016. godine. Vlada Kosova, po preporuci advokata naroda br. 551/2017, pokrenuo je izmenu Zakona o Agenciji i na sednici održanoj 03.09.2018 Odlukom 02/06 usvojio je Zakon o izmenama i dopunama Zakona br. 05/L-010. o Agenciji Kosovare za poređenje i verifikaciju imovine, koja je potom obrađena u Skupštini i nakon usvajanja stupila na snagu 26. januara 2023. godine.Mandat AKKVP je od velikog značaja koji će, između ostalog, pomoći da sadašnji katastarski registar bude potpuniji i tačniji. Ukupan broj katastarskih dokumenata koji su skenirani i indeksirani u Srbiji i koji se očekuju da budu vraćeni je 4.037.264. Svi ovi katastarski dokumenti za privatnu imovinu, privatnu komercijalnu imovinu i privatnu imovinu verskih zajednica primljeni iz Srbije pre juna 1999. godine biće prihvaćeni, u poređenju sa aktuelnim katastarskim dokumentima u Republici Kosovo i kroz KVVP, praznine i neslaganja će se rešavati između ova dva seta dokumenata. Uz odobrenje Zakona br. 08/L-052 za izmenu i dopunu Zakona br. 05/L-010, za Kosovsku agenciju za upoređivanje i verifikaciju imovine, ovlašćenja Agencije su proširena i ona je odgovorna za prihvatanje, registrovanje i odgovaranje na zahteve, obaveštavanje stranaka i obradu zahteva za razmatranje od strane Komisije, za zahteve za pravno priznavanje neformalnih imovinskih prava, neospornih i legitimnih za nepokretnu imovinu, prenete između strana kroz neformalne transakcije pre 24. marta 1999. godine, čiji je formalni prenos zabranjen diskriminatornim zakonodavstvom ili za koje su potrebna dokumenta za upis u kosovski katastarski sistem ne postoje.

Dodatni mandat nasleđen od KPA

Prema Zakonu 05/L-010, AKKVP će takođe naslediti mandat Kosovske agencije za imovinu (AKP). Shodno tome, AKKVP će imati mandat da, preko Komisije za imovinske zahteve (KKP), rešava vlasničke zahteve i zahteve u vezi sa pravima korišćenja (sa pravom žalbe Vrhovnom sudu Kosova) u vezi sa privatnom nepokretnom imovinom, uključujući poljoprivrednu i komercijalne imovine (ovi zahtevi se odnose na rat na Kosovu, uključujući i okolnosti koje su direktno vezane za njega ili su njegova posledica u periodu od 27. februara 1998. do 20. juna 1999. godine), koje su prethodno podnete KPA. . Mandat koji je nasledila KAP uključuje i izvršnu vlast za sprovođenje odluka KAP-a iu tom pogledu, pored odluke, AKVP će u svom mandatu imati i izvršno ovlašćenje za sprovođenje odluka KAP-a i Direkcije za Uprava za imovinska i stambena pitanja (DCPB) osnovana Uredbom UNMIK-a 1999/23 (čije zatvaranje se poklopilo sa osnivanjem KAP-a). Dakle, AKVP je dobio mandat da sprovodi konačne odluke AKVP, KKP, Komisije za imovinske zahteve stambene imovine (KPB), kao i presude Apelacionog veća Vrhovnog suda.Implementacija zahteva će se vršiti putem pravnih sredstava predviđenih u skladu sa članom 12. Zakona br. 08/L-052 o izmenama i dopunama Zakona br. 05/L-010 za Agenciju, uključujući, ali ne ograničavajući se na registraciju odluka KVVP u katastarskim registrima, stavljanje imovine pod upravu KAP-a, iseljenje, uništavanje nelegalnih objekata i ugovore o zakupu. Takođe, pre upotrebe pravnog leka za uništavanje nelegalnih objekata, biće moguće koristiti medijaciju kao sredstvo za sprovođenje odluke. KAP je nasledila nekoliko zadataka koji su prvobitno bili u okviru mandata njenog prethodnika, Direkcije za imovinska i stambena pitanja (DCPB), osnovane Uredbom UNMIK-a 1999/23. Takve odgovornosti uključuju sprovođenje preostalih odluka Komisije za imovinske i stambene zahteve (KKPB) koje su čekale na implementaciju i upravljanje imovinom pod upravom Komisije za stambena i stambena pitanja. U vršenju ovog aspekta svog mandata, KAP-u su poverena prava, obaveze, odgovornosti i ovlašćenja DCPB-a. Pored toga, fizička imovina DCPB-a je preneta na KAP i jedan broj njenog osoblja je premešten da obavlja slične dužnosti unutar KAP-a.

×

Nadzorni odbor se sastoji od pet članova, tri člana su međunarodna i dva domaća člana, koji se imenuju u skladu sa važećim propisima. Nadzornom odboru je dat mandat da nadgleda rad AKVP i da daje smernice za politiku i opštu orijentaciju Agencije. Međutim, jasno je isključeno iz učešća u procesu u kome KVVP i KKP donose svoje odluke. Direktor Izvršnog sekretarijata predstavlja Izvršni sekretarijat pred Nadzornim odborom, a Izvršni sekretarijat takođe pruža administrativne usluge Odboru. Ovo uključuje: organizovanje sastanaka odbora, distribuciju relevantnih dokumenata i informacija i praćenje akcija preduzetih u vezi sa uputstvima, savetima i uputstvima Odbora.

Prema Zakonu, premijer predlaže pet članova Nadzornog odbora koje imenuje Skupština Kosova. U skladu sa izmenama i dopunama Zakona 04/L-115, imenovanja izvršena u skladu sa Ustavom nastavljaju se u skladu sa uslovima definisanim u odluci o imenovanju.

Minca Benedejcic

Ambasador Ambasade Slovenije

Član Nadzornog odbora Kosovske agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine (AKKVP).

Carin Lobbezoo

Ambasador Holandske Ambasade

Član Nadzornog odbora AKKPPA
Zakonodavna skupština VIII prolećno zasedanje

Skupština Republike Kosovo, uz podršku članova 65 i 142 Ustava Republike Kosovo, člana 6, stav 2 i 3 Zakona br.05/L-010 o Kosovskoj agenciji za upoređivanje i verifikaciju imovine, izmenjen i dopunjen Zakonom br.08/L-52 o dopuni i izmeni Zakona br.05/L-010 o AKCP, kao i člana 3 stav 1.4, 61 i 110 Poslovnika Skupštine, u Na plenarnoj sednici održanoj 15. juna i 27. jula 2023. godine, na predlog premijera Kosova, nakon sprovođenja postupka tajnog glasanja, doneta je sledeća odluka:

Za imenovanje dva (2) člana Nadzornog odbora Kosovske agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine.

Novi članovi Odbora su:

Hamit Basholli

Generalni direktor – Imovilia Sh.P.K, Kosovo

Predsednik Nadzornog odbora AKKPVP

Selvete Gagica

Licencirani geodet

Član Nadzornog odbora AKKPPA
×

ZA KOSOVSKU AGENCIJU ZA UPOREĐIVANJE I VERIFIKACIJU IMOVINE

LEADERSHIP STAFF

Aferdita Beka-Arifaj

Izvršni Direktor

aferdita.beka@rks-gov.net

Milaim Cekaj

Zamenik Izvršnog Direktora

milaim.cekaj@rks-gov.net
MANAGEMENT GROUP

Arianit Buçaj

U.D. šef Jedinice za informisanje

arianit.bucaj@rks-gov.net

Albina Reçica

Šef Jedinice za verifikaciju dokumenata

albina.r.bajrami@rks-gov.net

Nebih Kryeziu

ZV IT lidera

nebih.kryeziu@rks-gov.net

Dukagjin Ramadani

Direktora Odeljenja za nabavke

Dukagjin.Ramadani@rks-gov.net