Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të...

Drejtorja e Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës, Afërdita Beka Arifaj, po merr pjesë në “The World Bank Land...

Nënshkruhet rregullorja për standardet e organi...

Afërdita Beka Arifaj, drejtore e Sekretarisë Ekzekutive të Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës (AKKVP), ka nënshkruar më...

MBLEDHJA E BORDIT MBIKËQYRËS TË AGJENCISË KOSOV...

Nën organizimin e znj. Afërdita Beka Arifaj, drejtore e Sekretarisë Ekzekutive të Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës...

Bordi Mbikëqyrës i AKKVP-së zgjedh Kryesuesin e...

Sot, më 12 mars 2024, u mbajt mbledhja e Bordit Mbikëqyrës të AKKVP-së ku të pranishëm ishin të gjithë anëtarët...

Njoftim mbi lokacionin e ri

Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës dëshiron të ju informoj se nga data 1 mars 2024 Zyra Qendrore...

Mbahet mbledhja e Bordit Mbikëqyrës të Agjencisë

Me datë 09.11.2023 u mbajt mbledhja e radhës e Bordit Mbikëqyrës të Agjencisë. Në kuadër të këtij takimi u miratua...

Takim me Përfaqësuesin e Posaçëm të Bashkimit E...

Me datë 28 shtator 2023 Drejtoresha e Sekretarisë Ekzekutive të Agjencisë, Znj. Afërdita Beka – Arifaj e shoqëruar nga Zv....

Takim njoftues me anëtarët e bordit mbikëqyrës ...

Me rastin e zgjedhjes së dy anëtarëve ndërkombëtar dhe dy anëtarëve vendor të bordit mbikëqyrës te Agjencisë Kosovare për Krahasim...

Themelohet Grup Punues për hartimin e rregullor...

Me themelimin e grupit punues për hartimin e projekt rregullores për Organizimin e brendshëm, Sistematizimin e Vendeve të Punës dhe...

View All Articles
INFORMATË PËR MEDIA

Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim te Pronave (AKKVP) i mirëpret të gjitha kërkesat nga mediat të lidhura me mandatin e AKP-së dhe Drejtoratin për Çështje Pronësore Banesore (DÇPB). Agjencia është e vendosur që mediave t’u ofrojë të gjitha informatat e nevojshme.

Të gjitha kërkesat e mediave duhet të drejtohen te:

Z. Arianit Buçaj

U.D. Kryesues i Njësisë së Informimit

038 249 918 Lokali: 177 arianit.bucaj@rks-gov.net

Me qëllim që AKKVP-ja t’u ofrojë mediave ndihmën më të mirë të mundshme, agjencia do të veprojë sipas këtyre parimeve:

  1. Të gjitha kërkesat nga mediat do të marrin përgjigje.
  2. AKKVP-ja do t’i përgjigjet kërkesave të mediave sa më shpejtë që është e mundur, por ju lusim që t’i jepni kohë agjencisë që të kontrollojë faktet para se të jap ndonjë deklaratë.
  3. AKKVP-ja nuk është në pozitë për të dhënë deklarata të posaçme për kërkesa individuale. Nëse mediat kërkojnë komente të tilla, AKKVP-ja mund të japë vetëm deklarata të përgjithshme lidhur me procedurat dhe rregulloret.
  4. AKKVP-ja nuk është në pozitë që t’u ofrojë mediave kopjet e dokumenteve të paraqitura nga palët në kërkesë. Megjithatë, të gjitha vendimet e lëshuara nga Komisioni i Kërkesave për Çështje Pronësore Banesore si dhe Komisioni për Kërkesa Pronësore i Kosovës janë të hapura për publikun. Këto vendime do të publikohen në faqen tonë të internetit menjëherë pas njoftimit të të gjitha palëve në kërkesë.
  5. AKKVP-ja do të ofrojë ndihmë në përkthim për të ndihmuar mediat sipas nevojës.

Disa udhëzime për mediat me qëllim që të sigurojë shqyrtimin me kohë të kërkesave:

  • Ju lutemi të gjitha kërkesat t’i drejtoni tek personat e caktuar më lartë
  • Bëhuni sa më të përpiktë që të mundeni lidhur me llojin e informatës/deklaratës që kërkoni
  • Nëse e mundshme, stacionet televizive dhe ato të radios duhet të dërgojnë pyetjet e tyre të specifike para seancës së incizimit