MBLEDHJA E BORDIT MBIKËQYRËS TË AGJENCISË KOSOVARE PËR KRAHASIM DHE VERIFIKIM TË PRONËS

"

Nën organizimin e znj. Afërdita Beka Arifaj, drejtore e Sekretarisë Ekzekutive të Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës (AKKVP), Bordi Mbikëqyrës i Agjencisë, më datën 27 mars 2024, mbajti mbledhjen e radhës.  Në këtë mbledhje, Bordi Mbikëqyrës aprovoj unanimisht pikat në agjendë për miratim, mes tjerash edhe Raportin vjetor të AKKVP-së për vitin 2023, i cili i përcillet Kuvendit të Republikës së Kosovës.

Bordi mbikëqyrës u informua gjithashtu për skemën e re organizative të AKKVP-së, e cila paraprakisht ka marrë aprovimet e duhura nga Ministritë dhe Institucionet përkatëse, të kërkuara sipas ligjit.

Znj. Beka Arifaj, gjithashtu informoi Bordin Mbikëqyrës për punën dhe proceset aktuale që janë duke u zhvilluar brenda AKKVP-së, duke përfshirë riaktivizimin e administrimit të pronave dhe zbatimin e skemës vullnetare të qerasë, Informalitetin si dhe proceset tjera. Rastet e marrëveshjeve përmes ndërmjetësimit u cilësuan si aktivitete të suksesshme.

Bordi Mbikëqyrës i AKKVP-së zgjedh Kryesuesin e Bordit

"

Sot, më 12 mars 2024, u mbajt mbledhja e Bordit Mbikëqyrës të AKKVP-së ku të pranishëm ishin të gjithë anëtarët e Bordit. Në këtë mbledhje, pikë e vetme e rendit të ditës ishte zgjedhja e Kryesuesit të Bordit. Kryesues i Bordit u zgjodh z. Hamit Basholli.

Bordi Mbikëqyrës i AKKVP-së përbëhet nga 5 anëtarë, si në vijim:

Hamit Basholli, kryesues

znj. Carin Lobbezo, anëtare

znj. Minca Benedejcic, anëtare

znj. Selvete Gagica, anëtare

Jarmo Feliks Helppikangas, anëtar

Njoftim mbi lokacionin e ri

"

Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës dëshiron të ju informoj se nga data 1 mars 2024 Zyra Qendrore dhe Zyra Rajonale e Prishtinës do te jenë ne objektin e ri ne adresën:

 

Beni Dona – Kompleksi Donika 2

Rruga “Bill Klinton”, Lagjja Lakrishte, Prishtinë

Dardania p.n.10 000 Prishtinë, KOSOVË

Mbahet mbledhja e Bordit Mbikëqyrës të Agjencisë

"

Me datë 09.11.2023 u mbajt mbledhja e radhës e Bordit Mbikëqyrës të Agjencisë. Në kuadër të këtij takimi u miratua plani Vjetor i Punës për vitin 2022. Po ashtu anëtarët e Bordit u njoftuan nga Drejtoresha e Sekretarisë Ekzekutive, znj. Aferdita Beka-Arifaj mbi zhvillimet e fundit në Agjenci, hapat e ndërmarrë në përmbushjen e mandatit të Agjencisë, si dhe me sfidat me të cilat ballafaqohet Agjencia në arritjen e objektivave të saja. Me këtë rast, anëtarët e Bordit Mbikëqyrës shprehën konsideratën e tyre me punën e Agjencisë si dhe ofruan mbështetjen e tyre ne mënyrë që sfidat me të cilat ballafaqohet Agjencia të tejkalohen më lehtë.

Takim me Përfaqësuesin e Posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë Zt. Tomas Szunyog

"

Me datë 28 shtator 2023 Drejtoresha e Sekretarisë Ekzekutive të Agjencisë, Znj. Afërdita Beka – Arifaj e shoqëruar nga Zv. Drejtori i Sekretarisë Z. Milaim Cekaj priti në takim Përfaqësuesin e Posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë Zt. Tomas Szunyog, i shoqëruar nga Znj. Violeta Demaj anëtare e Komisionit për Kërkesa Pronësore si dhe Zt. Jarmo Feliks Helppikangas, Udhëheqës i seksionit të sundimit të ligjit dhe të drejtave të njeriut, njëherit anëtarë i Bordit Mbikëqyrës të Agjencisë.

Znj. Beka – Arifaj e njoftoj përfaqësuesin e BE-së mbi punën e AKKVP-së, mandatin dhe po ashtu sfidat me të cilat ballafaqohet Agjencia. Ishte qëndrim i përbashkët i të dyja palëve vazhdimi i bashkëpunimit të thuktë në mbrojtjen e të drejtave pronësore në Kosovë.

Takim njoftues me anëtarët e bordit mbikëqyrës të Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës (AKKVP)

"

Me rastin e zgjedhjes së dy anëtarëve ndërkombëtar dhe dy anëtarëve vendor të bordit mbikëqyrës te Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës (AKKVP), znj. Aferdita Beka – Arifaj, Drejtore e Sekretarisë Ekzekutive të AKKVP-së, me datë 02.08.2023 mbajti dy takime.

Në takimin e parë njoftues, Znj. Afërdita Beka-Arifaj së bashku me z. Milaim Cekaj, zëvendësdrejtor i Sekretarisë Ekzekutive të AKKVP-së, kanë pritur anëtarët ndërkombëtarë SH.K. Znj. Carin Lobbezoo, Ambasadore e Mbretërisë së Holandës në Kosovë, SH.K Znj. Minca Benedejčič, Ambasadore e Republikës Sllovene në Kosovë dhe Znj. Violeta Demaj, Përfaqësuese e Zyrës së BE-së për Kosovë.

Në takimin e dytë, përveq anëtarëve ndërkombëtar të bordit, janë bashkangjitur edhe anëtarët vendor të bordit mbikëqyrës të AKKVP-së, Znj, Selvete Gagica dhe Z. Hamit Basholli. Gjatë ketij takimi anëtarët e Bordit Menaxhues u informuan rreth puneve, proceseve, aktiviteteve dhe sfidave me të cilat ballafaqohet AKKVP-ja si dhe u diskutua rreth mundesive të tejkalimit të tyre.

Në vazhdën e takimeve të cilat do të mbahën në të ardhmën, anëtarët e bordit dhe menaxhmenti i AKKVP-së, u dakorduan që takimit i Bordit, të mbahet në fillim të muajit tetor të këtij viti.

Themelohet Grup Punues për hartimin e rregullores për Organizimin e Brendshëm të AKKVP-së

"

Me themelimin e grupit punues për hartimin e projekt rregullores për Organizimin e brendshëm, Sistematizimin e Vendeve të Punës dhe Vlerësim të Klasifikimit të vendeve të punës në Agjencinë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës, me dt. 19/07/2023 grupi punues ka mbajtur takimin e parë. Të pranishëm në këtë takim ishin Drejtoresha znj. Afërdita Beka-Arifaj dhe Zëvendësdrejtori z. Milaim Çekaj, të Sekretarisë Ekzekutive të Agjencisë, si dhe një zyrtarë nga Departamenti për Menaxhimin e Zyrtarëve Publik (DMZP).

Biografia e z. Milaim Çekaj

"

Milaim Çekaj i lindur në Irzniq, Deçan jeton dhe vepron ne Prishtinë. Është diplomuar në vitin 1995, Fakulteti për Inxhinier i Shkencave Bujqësore në Universitetin e Prishtinës, drejtimi Bujqësi.

Karrierën fillimisht e nisi në TMK – Trupat Mbrojtëse të Kosovës, nga muajin Korrik 2000 deri më 2001 ka mbajtur pozitën Adjutant Shefit të Shtabit të TMK-së. Nga viti 2001 deri në Janar të vitit 2006, ka mbajtur Gradën Major dhe pozitat: Oficer për Edukim dhe Shkollim; Oficer për Çështje Banesore dhe Statusore; Oficer për Çështje të Rezervës; Udhëheqës i Qendrës së Arkivimit të të Dhënave personale në KTD, ku e ka menaxhuar këtë Qendër deri në kohën e demobilizimit; Përgjegjës për pajisjen e pjesëtarëve të TMK-së me Kartela Identifikim, pran Departamentit të Personelit J-1 në Shtabin e Përgjithshëm të Trupave Mbrojtëse të Kosovës.

Nga muaji Shkurt 2006 deri më Gusht 2006 ka mbajtur pozitën Shef i Divizionit të Personelit, në Zyrën e koordinatorit të Trupave Mbrojtëse të Kosovës pranë UNMIK-ut, Prishtinë.

Nga Shtatori 2006 është pjesë e stafit të Agjencisë, fillimisht në ish Agjencia Kosovare për Prona (AKP) tani me mandat të ri Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës (AKKVP), Nga muaji Shtator 2006 deri më Gusht 2007 ka mbajtur pozitën e Udhëheqësit të Ekipit në Dhomën Operative, Prishtinë; nga muaji Shtator 2007 deri më datë Mars 2008 ka mbajtur pozitën e Zëvendës Drejtues i Zyrës Rajonale në Pejë; nga muaji Prill 2008 deri në Dhjetor 2008 ka mbajtur pozitën e Ushtruesit të Detyrës, Kryesues i Zyrës Rajonale në Pejë; nga 1 Janari 2009 deri më datë 31 Mars 2019 ka mbajtur pozitën Drejtues i Zyrës Rajonale në Pejë, nga data 04 Prill 2019 deri më datë 07 Qershor 2023 ka mbajtur pozitën e Ushtruesit të Detyrës Udhëheqës i Departamentit të Zbatimit dhe tani prezent nga data 08 Qershor 2023 është emëruar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, Zëvendësdrejtor i Sekretarisë Ekzekutive.

Z. Çekaj ka ndjekur trajnime të ndryshme si: Ligji për nëpunësit civilë, Kolegji Evropian i Kosovës, certifikuar në vitin 2019; Trajnim për ricertifikim të Instruktor i Ndërmjetësimit, certifikuar në vitin 2018; Ngritja e Kapaciteteve Profesionale Konceptet e Zhvillimit dhe Ndryshimit Organizativ në UBT Akademia Ekzekutive për Zhvillim Profesional, certifikuar në vitin 2016; Biznes Ekzekutiv dhe Komunikimi Ndër-personal dhe Udhëheqje, në Universitetin Amerikan në Kosovë, certifikuar në vitin 2012; Instruktor të Ndërmjetësimit certifikuar në vitin 2011; Ndërtimi i ekipit, Menaxhimi i projektit, Aftësi komunikimi, Aftësitë ndër-personale, Menaxhimi i ndryshimit, Planifikim strategjik si dhe Menaxhimi në UBT – Universiteti i Biznesit dhe Teknologjisë, certifikuar në vitin 2007; Trajnimi për Menaxher personeli, mbajtur nga Instituti i Kosovës për Administratë Publike, certifikuar në vitin 2005, Mbrojtja e të Drejtave të Njeriut në kontekst Ndërkombëtar dhe atë të Kosovës – Universiteti i Prishtinës, certifikuar në vitin 2005 Trajnimi TRADOC, në Universitetin e Indianes në SHBA certifikuar në vitin 2004, si dhe Trajnim i gjuhës angleze në Universitetin e Indianes në SHBA, certifikuar në vitin 2002.

Po ashtu, z. Çekaj është dekoruar edhe me Medalje, me datën 10 Dhjetor 2008, Medaljen e Shërbimit, për kontributin e dhënë në përmbushjen e misionit të Trupave Mbrojtës të Kosovës, nga Gjenerallejtënant Komandat i TMK-së, z. Sylejman Selimi dhe së fundmi me datën 17 Shkurt 2023, është dekoruar me Medaljen Presidencial e Meritave, për sakrificën e jashtëzakonshme, betejën për mbrojtjen e së vërtetës dhe zbardhjen e krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë, nga Presidentja e Republikës së Kosovës, znj. Vjosa Osmani-Sadriu.

Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës (Agjencia) mban takim me OSBE-në dhe Kanun

"

Me dt. 4 Korrik 2023, Agjencia mbajti takimin e radhës me përfaqësuesit e OSBE-së z. Bilbil Kastrati dhe znj. Arta Shala-Visoka si dhe me përfaqësuesin e Agjencisë së Marketingut Kanun z. Vullnet Gacaferri. Në takim i priti Drejtoresha znj. Afërdita Beka-Arifaj, Zëvendësdrejtori z. Milaim Çekaj dhe znj. Hana Jonuzi Zëvendësuese e Njësisë së Informimit të Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës. Në takim u diskutua rreth Strategjisë për Fushatën Mediale lidhur me Transaksionin joformal, bazuar në Ligjin Nr.08/L-052 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr.05/L-010 Agjencia ka për mandat përmes Komisionit për Kërkesa Pronësore (KKP) të vendos për kërkesat e parashtruara për njohje ligjore të të drejtave pronësore, të pakontestuara dhe legjitime, mbi pronat e paluajtshme, të bartura përmes transaksioneve joformale para 24 marsit 1999.

Punëtori tre (3) ditore e organizuar nga Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës dhe Zyra Ligjore e Kryeministrit – ZKM, e mbështetur dhe financuar nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evrope (OSBE), misioni në Kosovë

"

Me qëllim të finalizimit të akteve nënligjore të cilat burojnë nga Ligji Nr. 08/L-052 për Plotësimin dhe Ndryshimin e Ligjit Nr. 05/L-010 për Agjencinë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës, Agjencia dhe Zyra Ligjore – ZKM kanë organizuar punëtori tre (3) ditore të mbështetur dhe financuar nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evrope (OSBE), misioni në Kosovë.

Qëllimi i kësaj punëtorie është finalizimi i akteve nënligjore të Agjencisë:

-Draft-Rregullorja për Procedurat e Trajtimit të Informalitetit nga AKKVP. -Draft- Rregullorja për Procedurat, Kushtet dhe Kriteret rreth Administrimit të Pronave dhe Zbatimin e Skemës Vullnetare të Qirasë.

Institucionet e ftuar dhe pjesëmarrëse në këtë punëtori ishin: Zyra Ligjore e Kryeministrit – ZKM, OSBE, Ministria e Drejtësisë, Ministria për Komunitete dhe Kthim dhe Ministria e Financave/Departamenti i Tatimit në Pronë dhe Agjencia Kadastrale e Kosovës.