Nënshkruhet rregullorja për standardet e organizimit të brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në AKKVP

"

Afërdita Beka Arifaj, drejtore e Sekretarisë Ekzekutive të Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës (AKKVP), ka nënshkruar më datën 2 prill 2024 rregulloren për standardet e organizimit të brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në AKKVP.
Pas miratimit nga Bordi Mbikëqyrës i AKKVP-së, kjo Rregullore hyn në fuqi në ditën e nënshkrimit nga ana e drejtores së Sekretarisë Ekzekutive të AKKVP-së.