Lirohen disa prona të shfrytëzuara ilegalisht në veri të Mitrovicës

"
Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës, tutje AKKVP, dëshiron të njofton publikun dhe median se pas shpërndarjes së njoftimeve paraprake për lirimin e pronës në veri të Mitrovicës dhe pas një procesi të vazhdueshem të komunikimit me të gjitha palët e përfshira në këtë proces, sot ka konstatuar se janë liruar në mënyrë vullnetare disa prona nga shfrytezuesit ilegal.
Sot, drejtoresha e AKKVP-së, znj. Afërdita Beka Arifaj ka kryer një verifikim në terren dhe ka konstatuar lirimin e pronave të përmendura, duke siguruar që këto prona t’u kthehen pronarëve të tyre legjitim. Tutje, znj. Beka Arifaj, siguron gjithë qytetarët që ky veprim është ndërmarrë në përputhje me mandatin e AKKVP-së dhe legjislacionin në fuqi të zbatuar në gjithë territorin e Republikës së Kosovës.
Sipas mandatit te saj, AKKVP do të vazhdojë të angazhohet në mbrojtjen e të drejtave pronësore të qytetarëve në gjithë teritorin e Republikës së Kosovës dhe në kthimin e pronave tek pronarët legjitim.
Ftojmë të gjithë shfrytëzuesit ilegal të pronave që janë subjekt i kërkesave për lirimin e pronave pranë AKKVP-së, të bashkëpunojnë dhe të lirojnë pronat në mënyrë vullnetare, duke shmangur kështu masat ligjore që mund të ndërmerren në rast të mosrespektimit të njoftimeve.
AKKVP dëshiron të falënderojë qytetarët për bashkëpunimin e tyre dhe për mirëkuptimin në këtë proces të rëndësishëm.
Për më shumë informata, ju lutemi kontaktoni Agjencinë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës, gjegjësisht Njësinë e Informimit.

Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës