Udhëzim Administrativ (QRK) Nr. 06/2017 lidhur me lirimin e bartësve të së drejtës së pronësisë apo shfrytëzimit nga borxhet e shërbimeve publike komunale për pronat e uzurpuara dhe nën administrimin e Agjencisë Kosovare Për Krahasim Dhe Verifikim Të Pronës

"