Udhëzim Administrativ (QRK) Nr. 10/2018 Për Procedurat E Skemës Së Kompensimit Për Zbatimin E Vendimeve Të Komisionit Për Kërkesa Pronësore Banesore

"