Rregullore (QRK) Nr. 21/2023 Për Detyrat, Përgjegjësitë Dhe Organizimin E Sekretarisë Ekzekutive Të Agjencisë Kosovare Për Krahasim Dhe Verifikim Të Pronës

"