Rregullore (QRK) Nr. 20/2023 Për Plotësimin Dhe Ndryshimin E Rregullores (QRK) Nr. 08/2017 Për Detyrat, Përgjegjësitë Dhe Procedurat E Komisioneve Të Agjencisë Kosovare Për Krahasim Dhe Verifikim Të Pronës

"