Rregullore (QRK) Nr. 19/2023 Për Rregullat Dhe Procedurat Rreth Administrimit Të Pronave Dhe Zbatimit Të Skemës Vullnetare Të Qirasë Të Agjencisë Kosovare Për Krahasim Dhe Verifikim Të Pronës

"