Rregullore (QRK) Nr. 09/2017 Për Punën E Bordit Mbikëqyrës Të Agjencisë Kosovare Për Krahasim Dhe Verifikim Të Pronës

"