Ligji Nr. 08/L-052 Për Ndryshimin Dhe Plotësimin E Ligjit Nr. 05/L-010 Për Agjencinë Kosovare Për Krahasim Dhe Verifikim Të Pronës

"