Ligji Nr. 05/L-010 për Agjencinë Kosovare Për Krahasim Dhe Verifikim Të Pronës

"