Kontakt

Zyra qendrore
                           

Selia Qendrore e AKKVPP-së

Beni Dona – Kompleksi Donika 2 Rruga “Bill Klinton”, Lagjja Lakrishte, Prishtinë Dardania p.n.10 000 Prishtinë, KOSOVË

+383 (0) 38 249-918

Zyrtari përgjegjës për Sinjalizim sipas Ligjit Nr.06/L-085 për Mbrojtjen e Sinjalizuesve:

Bekim Krasniqi

+383 (0) 38 225 473 Lokali 200

+383 (0) 44 931 419

Bekim.Xh.Krasniqi@rks-gov.net

Zyrat regjionale
Komuna Pergjegjesia Numri kontaktues Email

Zyra Regjionale në Gjilan

Rr. Madeleine Albright, nr. 199 60 000, Gjilan

+383 (0) 280 320 289

Personi kontaktues për Mbrojtjen e të dhënave personale sipas Ligjit Nr. 06/L-082:

Magdalena Rrapi

+383 (0) 38 249 918 Lokali 129

+383 (0) 44 426 024

Magdalena.Rrapi@rks-gov.net

Zyra Regjionale në Mitrovice

Rr. Shemsi Ahmeti pn 40 000, Mitrovicë

+ 383 (0) 28 530 136/7

Zyrtari përgjegjës për Qasje në dokumente publike sipas Ligjit Nr.06/L-081:

Hana Jonuzi

+383 (0) 38 249 918

Hana.Jonuzi@rks-gov.net

Zyra Regjionale në Peje

Rr.Mbretëresha Teuta, nr. 85 30 000, Pejë

+383 (0) 39 431 668

Personi kontaktues i AKKVP-së për Agjencine Kosovare pë Parandalim të Korrupsionit sipas Ligjit Nr. 08/L-108:

Alen Azemi

+383 (0) 38 249 918 Lokali 115

+383 (0) 44 291 762

Alen.azemi@rks-gov.net

Zyra Regjionale në Prizren

Rr. "Jeronim De Rada” Nr. 74 (mbrapa qendres tregtare - Ben Af)

+383 (0) 29 210 469

Personi kontaktues për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në AKKVP, sipas Ligjit Nr. 06/L-011:

Tylaj Gorica

+383 (0) 38 249 918 Lokali 178

+383 (0) 44 344 552

Tylaj.Gorica@rks-gov.net

Zyra Regjionale në Prishtine

Rr.Mujo Ulqinaku, nr. 10/12 10 000, Prishtinë

+383 (0) 38 225 473

Përsoni kontaktues për menaxhimin e përgaditjes dhe zbatimit të planit të integritetit:

Gylshen Muharremi

+383 (0) 38 225 473 Lokali 211

+383 (0) 44 160 180

Gylshen.muharremi@rks-gov.net