Postojeći pravni osnov koji reguliše rad Agencije

Kosovska agencija za upoređivanje i verifikaciju imovine (KAUVI) je osnovana usvajanjem od strane Skupštine Republike Kosovo 9. juna 2016. godine Zakona 05/L-010 o Kosovskoj agenciji za upoređivanje i verifikaciju imovine, koji je stupio na snagu novembra 2016. godine, izmenjen i dopunjen Zakonom 08/L-052, koji je stupio na snagu 26. januara 2023. godine. KAUVI je nezavisna agencija osnovana u skladu sa članom 142 Ustava Republike Kosovo, koja ima mandat da prihvati, uporedi i preko Komisije za verifikaciju i odlučivanje o imovini (KVOI) odluči o prazninama i nedoslednostima između originalnih katastarskih dokumenata koje su srpske vlasti odnele sa Kosova pre juna 1999. godine i aktuelnih katastarskih dokumenata u Republici Kosovo, o privatnoj nepokretna imovina, uključujući poljoprivrednu imovinu i privatnu komercijalnu imovinu, kao i prihvatanje nespornih i legitimnih zahteva za imovinska prava prenesenih na neformalan način između stranaka pre 24. marta 1999. godine, čiji je formalni prenos zabranjen diskriminatornim zakonodavstvom ili za koji ne postoje dokumenti potrebni za upis u Kosovski katastarski sistem.

Mandat

Kao rezultat razgovora između Kosova i Srbije, postignut je dogovor o vraćanju izmeštenih katastarskih podataka koje su srpske vlasti uzele 1999. godine. Sastavni element ovog sporazuma bilo je osnivanje Agencije koja će ga sprovoditi. Tako je Skupština Kosova 9. juna 2016. godine usvojila zakon o Kosovskoj agenciji za upoređivanje i verifikaciju imovine (KAUVI). U međuvremenu, Zakon, je na inicijativu poslaničke grupa „srpska lista“, bio predmet žalbe Ustavnom sudu Kosova. Tokom perioda razmatranja u Sudu obustavljen je postupak proglašenja ovog zakona od strane predsednika i njegovo stupanje na snagu. Ustavni sud je odlukom od 25. oktobra 2016. godine proglasio žalbu neprihvatljivom čime je otvoren put proglašenju zakona od strane predsednika i njegovo stupanju na snagu u novembru 2016. godine. Vlada Kosova je, na osnovu preporuka Ombudsmana br. 551/2017, inicirala izmenu Zakona o Agenciji i na sednici održanoj 03.09.2018 Odlukom 02/06 usvojila Zakon o izmenama i dopunama. Zakona br. 05/L-010 o Kosovskoj agenciju za upoređivanje i verifikaciju imovine, koji je zatim obrađen u Skupštini i nakon usvajanja stupio na snagu 26. januara 2023. godine. Mandat KAUVI-a je od velikog značaja on će pored ostalog, pomoći da sadašnji katastarski registar bude potpuniji i tačniji. Ukupan broj katastarskih dokumenata koji su skenirani i indeksirani u Srbiji i koji se očekuju da budu vraćeni je 4.037.264. Svi ovi katastarski dokumenti o privatnoj imovini, privatnoj komercijalnoj imovini i privatnoj imovini verskih zajednica koje je Srbija odnela pre juna 1999. godine biće prihvaćeni, upoređeni sa aktuelnim katastarskim dokumentima u Republici Kosovo i kroz KVOI praznine i neslaganja će se rešavati između ova dve grupe dokumenata. Usvajanjem Zakona br. 08/L-052 o izmenama i dopunama Zakona br. 05/L-010, o Kosovskoj agenciji za upoređivanje i verifikaciju imovine, ovlašćenja Agencije su proširena i ona je odgovorna za prijem, registrovanje i odgovaranje na zahteve, obaveštavanje stranaka i obradu zahteva za razmatranje od strane Komisije, za zahteve za pravno priznavanje neformalnih imovinskih prava, neospornih i legitimnih u vezi sa nepokretnom imovinom, koja su preneta između strana kroz neformalne transakcije pre 24. marta 1999. godine, čiji je formalni prenos zabranjen diskriminatornim zakonodavstvom ili za koje ne postoje potrebna dokumenta za upis u Kosovski katastarski sistem.

Dodatni nasleđeni mandat od KAI-a

Prema Zakonu 05/L-010, KAUVI će takođe naslediti mandat Kosovske agencije za imovinu (KAI). Shodno tome, KAUVI će imati mandat da, preko Komisije za imovinske zahteve (KIZ), rešava imovinske zahteve i zahteve u vezi sa pravima korišćenja (sa pravom žalbe Vrhovnom sudu Kosova) u vezi sa privatnom nepokretnom imovinom, uključujući poljoprivrednu i komercijalnu imovinu (ovi zahtevi se odnose na rat na Kosovu, uključujući i okolnosti koje su direktno vezane sa istim ili su njegova posledica u periodu od 27. februara 1998. godine do 20. juna 1999. godine), koji su prethodno podneti KAI-u. Mandat koji je nasledila KAI uključuje i izvršnu vlast za sprovođenje odluka KAI-a i u tom pogledu, pored odlučivanja, KAUVI će u svom mandatu imati i izvršno ovlašćenje za sprovođenje odluka KAI-a i Direkcije za imovinska i stambena pitanja (DSIP) osnovane UNMIK-ovom uredbom 1999/23 (čije se zatvaranje poklopilo sa osnivanjem KAI-a). Stoga je KAUVI dobila mandat da sprovodi konačne odluke KVOI, KIZ, Komisije za stambene i imovinske zahteve (KSIZ) kao i presude žalbenog veća Vrhovnog suda. Implementacija zahteva će se vršiti putem pravnih sredstava predviđenih u skladu sa članom 12. Zakona br. 08/L-052 o izmenama i dopunama Zakona br. 05/L-010 o Agenciji, uključujući, ali ne ograničavajući se na registraciju odluka KVOI u katastarskim registrima, stavljanje imovine pod upravu KAI-a, iseljenje, rušenje nezakonitih objekata i ugovore o zakupu. Takođe, pre upotrebe pravnog sredstva za rušenje nelegalnih objekata, biće moguće koristiti posredovanje kao sredstvo za sprovođenje odluke. KAI je nasledila nekoliko dužnosti koje su prvobitno bile u okviru mandata njenog prethodnika, Direkcije za imovinska i stambena pitanja (DSIP), osnovane UNMIK-ovom uredbom 1999/23. Takve odgovornosti uključuju sprovođenje preostalih odluka Komisije za imovinske i stambene zahteve (KSIZ) koje su bile na čekanju implementacije i upravljanje imovinom pod upravom DSIP-a. U vršenju ovog aspekta svog mandata, KAI-u su poverena prava, obaveze, odgovornosti i ovlašćenja DSIP-a. Pored toga, fizička imovina DSIP-a je preneta na KAI i jedan broj njenog osoblja je premešten da obavlja slične dužnosti unutar KAI-a.

Prelazni period iz KAI u KAUVI

Osnivanjem KAUVI-a, KAI je prestala da postoji. Prema Zakonu o KAUVI, pored datog novog mandata, Agenciji će biti data sva ovlašćenja KAI-a, uključujući budžet, ugovorne obaveze i fizičku imovinu. Dakle, stupanjem na snagu zakona, Agencija je ušla u tranzicionu fazu i u tom pogledu vredi napomenuti da je Agencija još ranije započela razne pripremne, planske i evaluacione aktivnosti. Dakle, stupanje na snagu zakona Agencija je dočekala spremna za početak sprovođenja svog mandata, time što je preduzela mnoge radnje kako u pogledu priprema za sprovođenje novog mandata, tako i u ispunjavanju svih obaveza koje proizilaze iz gore pomenutog zakona. Neke od ovih radnji su završene, a neke su još u toku. Za sva pitanja koja zavise od Agencije, cenimo da se aktivnosti za proces tranzicije ispunjavaju onako kako je to planirano.