img

The Director of Kosovo Property Comparison
and Verification Agency

Mrs. Aferdita Beka-Arifaj

aferdita.beka@rks-gov.net