MENAXHMENTI I AKKVP-së


STAFI UDHËHEQËS GRUPI MENAXHUES
img
Znj. Aferdita Beka-Arifaj
Drejtore Ekzekutive
aferdita.beka@rks-gov.net
img
Z. Milaim Cekaj
Zëvendësdrejtor Ekzekutiv
milaim.cekaj@rks-gov.net
  Z. Shkelzen Bajraktari
Zv. Kryesues i Njësisë së Informimit
Njësiti i Informimit
shkelzen.bajraktari@rks-gov.net
  Znj. Albina Reçica
Udhëheqëse e Njësitit të verifikimit të dokumenteve
Njësia e verifikimit të dokumenteve
albina.r.bajrami@rks-gov.net
  Z. Valir Gruda
Pejë, ZV Drejtues i Zyrës
Shqyrtimi Ligjor dhe Operativa
valir.gruda@rks-gov.net
  Z. Arben Ibrahimaj
ZV i Udhëheqësit te financave
Financa dhe buxhet
arben.ibrahimaj@rks-gov.net
  Z. Nebih Kryeziu
ZV i Udhëheqësit i IT
IT
nebih.kryeziu@rks-gov.net
  Znj. Albiona Maloku
Udheheqese Njesiti / Zyrtare Ekzekutive, KKPK
KKPK
albiona.maloku@rks-gov.net
  Znj. Gylshen Muharremi
Kryesuese e Njësisë për Administrimin e Pronave
Njesia e Administrimit te Pronave dhe Skemes se Qirase
gylshen.muharremi@rks-gov.net
  Z. Arben Pasjaqa
Udhëheqësit të Administratës.
Njësia e Administratës
arben.pasjaqa@rks-gov.net
  Z. Afrim Leka
Gjilan, ZV i Drejtuesit të Zyrës
Shqyrtimi Ligjor dhe Operativa
afrim.leka@rks-gov.net
  Z. Dukagjin Ramadani
Drejtor i Departamentit të Prokurimit
Departamenti i Prokurimit
Dukagjin.Ramadani@rks-gov.net
  Znj. Shqipe Rexhepi
Prishtinë, Drejtuese e Zyrës
shqyrtimi ligjor dhe operativa
shqipe.a.rexhepi@rks-gov.net
 
  Z. Alen Azemi
Zv. Udheheqesit te Burimeve Njerezore
Stafi lokal dhe ndërkombëtar
alen.azemi@rks-gov.net
  Z. Erhan Uka
Prizren, Drejtues i Zyrës
shqyrtimi ligjor dhe operativa
erhan.uka@rks-gov.net
  Z. Bedri Voca
Mitrovicë, ZV i Drejtuesit te Zyrës
Shqyrtimi Ligjor dhe Operativa
bedri.voca@rks-gov.net
  Znj. Myrvete Ejupi - Sopjani
ZQ, ZV Kryesekretare e Implementimit
Procedimi ligjor dhe zbatimi
myrvete.sopjani@rks-gov.net
  Z. Bekim Krasniqi
ZV. Udhëheqës i Njësisë së Zbatimit
Njësia e Zbatimit
bekim.xh.krasniqi@rks-gov.net